B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen h么m nay

05/02/2021 L瓢峄 xem: 112

B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen h么m nay

( C岷琍 NH岷琓 M峄欼 NH岷).

B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璽 b峄焛 S谩ng Chinh.

C么ng ty t么n th茅p S谩ng Chinh chuy锚n c岷璸 nh岷璽 gi谩 c谩c lo岷 t么n l峄 nh瓢 t么n Vi峄噒 Nh岷璽, t么n Hoa Sen, T么n Ph瓢啤ng Nam, T么n c谩n s贸ng, t么n 膼么ng 脕, t么n L岷h, T么n s贸ng ng贸i

鈥撀燝i谩 t么n Hoa Sen dao 膽峄檔g t峄63.000 膽聽膽岷縩聽110.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n Vi峄噒 Nh岷璽 dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽84.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n Ph瓢啤ng Nam dao 膽峄檔g t峄84.000 膽聽膽岷縩聽162.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n c谩n s贸ng dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽130.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n 膼么ng 脕 dao 膽峄檔g t峄84.200 膽聽膽岷縩聽158.500 膽

鈥撀燝i谩 t么n L岷h dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽130.000 膽

鈥撀燝i谩 t么n M岷 K岷絤 dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽150.000膽

Gi谩 t么n m脿u dao 膽峄檔g t峄46.500 膽聽膽岷縩聽84.000 膽

鈥 Gi谩 t么n v貌m dao 膽峄檔g t峄45.500 膽聽膽岷縩聽150.000 膽

B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen, b谩o gi谩 t么n Hoa Sen, gi谩 t么n Hoa Sen, t么n Hoa Sen, gi谩 t么n, th么ng tin m峄沬 nh岷 t峄 Kho Th茅p Mi峄乶 Nam.

T么n Hoa Sen l脿 th瓢啤ng hi峄噓 t么n h脿ng 膽岷 t岷 Vi峄噒 Nam n贸 kh么ng ch峄 峄﹏g d峄g l脿m m谩i l峄 m脿 c貌n c贸 nhi峄乽 峄﹏g d峄g trong nhi峄乽 l末nh v峄眂 kh谩c.

Ch铆nh v矛 th岷 m脿 gi谩 t么n Hoa Sen 膽瓢峄 Kh谩ch h脿ng quan t芒m. Hi峄僽 膽瓢峄 s峄 quan t芒m c峄 qu媒 kh谩ch Kho Th茅p Mi峄乶 Nam th瓢峄漬g xuy锚n c岷璸 nh岷璽 th么ng tin gi谩 g峄璱 t峄沬 qu媒 kh谩ch

B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen h么m nay, B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen, b谩o gi谩 t么n Hoa Sen, gi谩 t么n Hoa Sen, t么n Hoa Sen, gi谩 t么n

B谩o gi谩 t么n Hoa Sen 2021 m峄沬 nh岷

B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen m峄沬 nh岷 2021 c岷璸 nh岷璽 t峄 nh脿 m谩y, g峄搈: t么n l岷h kh么ng m脿u, t么n l岷h m脿u, t么n k岷絤, t么n k岷絤 m脿u, t么n v芒n g峄 (t么n gi岷 g峄), t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng, t么n s贸ng ng贸i, t么n seamlock 鈥

Gi谩 t么n l岷h Hoa Sen

T么n l岷h Hoa Sen 膽瓢峄 chia th脿nh 2 lo岷 ch铆nh: t么n l岷h m脿u v脿 t么n l岷h kh么ng m脿u.

T么n l岷h kh么ng m脿u 鈥 t么n m岷 h峄 kim nh么m k岷絤 Hoa Sen c贸 nhi峄乽 瓢u 膽i峄僲 nh瓢:

 • B峄 m岷穞 s岷 ph岷﹎ b贸ng 膽岷筽, m脿u 谩nh b岷,
 • C贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g 膬n m貌n v瓢峄 tr峄檌
 • Kh谩ng nhi峄噒 hi峄噓 qu岷, linh ho岷 trong thi岷縯 k岷
 • Tu峄昳 th峄 g岷 4 l岷 so v峄沬 t么n k岷絤 th么ng th瓢峄漬g.

B岷g gi谩 t么n Hoa Sen 鈥 t么n l岷h kh么ng m脿u

 • C谩c lo岷 s贸ng: 5 s贸ng vu么ng, 9 s贸ng vu么ng, 11 s贸ng vu么ng, 13 s贸ng laphong, s贸ng tr貌n, s贸ng seam lock, s贸ng clip lock鈥
 • 膼峄 d脿y s岷 ph岷﹎ : 0.18 鈥 0.58 mm
 • Ch岷 l瓢峄g : AZ070, AZ100, AZ150
 • M脿u: 谩nh b岷

Gi谩 t么n l岷h m脿u Hoa Sen

T么n l岷h m脿u Hoa Sen 膽瓢峄 s岷 xu岷 tr锚n d芒y chuy峄乶 ti锚n ti岷縩 c峄 Nh岷璽, 膽瓢峄 ph峄 s啤n tr锚n b峄 m岷穞 t么n nguy锚n li峄噓( t么n l岷h kh么ng m脿u ), c贸 th峄 s啤n 2 m岷穞, v峄沬 nhi峄乽 瓢u 膽i峄僲 v瓢峄 tr峄檌:

 • T铆nh th岷﹎ m峄 cao, 膽a d岷g m脿u s岷痗, 膽峄 b峄乶 v瓢峄 tr峄檌, b岷 h脿nh 20 n膬m
 • Ti锚u chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g: JIS G 3322 (Nh岷璽 B岷), ASTM A755/A755M (Hoa K峄), AS 2728 (脷c), EN 10169 (ch芒u 脗u), MS 2383 (Malaysia).
 • 膼瓢峄 c谩n th脿nh c谩c lo岷 s贸ng: 5 s贸ng vu么ng, 6 s贸ng vu么ng, 9 s贸ng vu么ng, 11 s贸ng vu么ng, 13 s贸ng laphong, s贸ng ng贸i, s贸ng ng贸i t芒y, s贸ng tr貌n, s贸ng seam lock, s贸ng clip lock鈥

B岷g gi谩 t么n Hoa Sen 鈥 t么n l岷h m脿u

 • 膼峄 d脿y: 0.20 鈥 0.58 mm
 • Ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎: AZ050 (ph峄 s啤n 17/5 碌m), AZ100 (ph峄 s啤n 17/5, 25/10 碌m), AZ150 (ph峄 s啤n 17/5, 25/10 碌m)
 • M脿u s岷痗 : 膽峄, xanh lam, xanh n玫n chu峄慽, xanh l谩 c芒y, x谩m, v脿ng nh岷

Gi谩 t么n k岷絤 Hoa Sen

T么n k岷絤 Hoa Sen (t么n k岷絤 kh么ng m脿u) 膽瓢峄 s岷 xu岷 b岷眓g d芒y chuy峄乶 c么ng ngh峄 NOF hi峄噉 膽岷, 膽岷 ti锚u chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g JIS G 3302 鈥 Nh岷璽 B岷 v峄沬 nhi峄乽 瓢u 膽i峄僲 v峄 kh岷 n膬ng ch峄憂g 膬n m貌n t峄憈, b峄 m岷穞 l峄 m岷 nh岷祅 m峄媙.

B岷g gi谩 t么n k岷絤 Hoa Sen

 • C谩c lo岷 s贸ng ch铆nh : 5 s贸ng vu么ng, 9 s贸ng vu么ng, 11 s贸ng vu么ng, 13 s贸ng Laphong, s贸ng tr貌n, t岷 ph岷硁g.
 • 膼峄 d脿y s岷 ph岷﹎ : 0.20 鈥 0.58mm
 • 膼峄 m岷 : Z080
 • M脿u: m脿u k岷絤

B谩o gi谩 t么n k岷絤 m脿u Hoa Sen

T么n k岷絤 m脿u Hoa Sen l脿 s岷 ph岷﹎ t么n m岷 k岷絤 膽瓢峄 ph峄 m脿u tr锚n b峄 m岷穞, l脿 s岷 ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g, 膽岷 ti锚u chu岷﹏ JIS G-3312 鈥 Nh岷璽, ATSM A755/A755M 鈥 M峄, AS2728 鈥 脷c, 鈥 膼a d岷g m脿u s岷痗, 膽峄 d脿y, l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 l峄盿 ch峄峮 s峄 d峄g nhi峄乽 nh岷

 • C谩c lo岷 s贸ng ph峄 bi岷縩: 5 s贸ng c么ng nghi峄噋, 9 s贸ng d芒n d峄g, 11 s贸ng vu么ng, 13 s贸ng Laphong, s贸ng ng贸i Ruby, s贸ng Seam Lok, s贸ng cliplock, s贸ng tr貌n, s贸ng ng贸i t芒y.
 • 膼峄 d脿y s岷 ph岷﹎ : 0.20 鈥 0.58 mm
 • 膼峄 m岷 : Z060 (ph峄 s啤n 17/5 碌m)
 • M脿u s岷痗 : 膽峄 t瓢啤i, 膽峄 膽岷璵, xanh lam, xanh n玫n chu峄慽, xanh l谩 c芒y, x谩m, v脿ng nh岷

B谩o gi谩 t么n V芒n G峄 Hoa Sen

膼芒y l脿 lo岷 t么n 膽瓢峄 ph峄 m峄檛 l峄沺 m岷 m脿u v芒n g峄 (gi峄憂g nh瓢 g峄 th岷璽), c贸 t铆nh th岷﹎ m峄 cao. V峄沬 瓢u 膽i峄僲 v瓢峄 tr峄檌 nh瓢:

 • Ch峄憂g n贸ng t峄憈
 • Ch峄媢 膽瓢峄 nhi峄噒 膽峄 cao
 • 膼峄 b峄乶 cao, b岷 h脿nh l锚n 膽岷縩 20 n膬m
 • Kh么ng 岷﹎ m峄慶
 • D峄 lau ch霉i, l岷痯 膽岷穞 nhanh g峄峮,鈥

T么n v芒n g峄 膽瓢峄 s峄 d峄g nhi峄乽 trong vi峄嘽 thi岷縯 k岷 c谩c s岷 ph岷﹎ n峄檌 th岷 膽貌i h峄廼 s峄 tinh t岷 v脿 sang tr峄峮g trong c谩c c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g.

B岷g gi谩 t么n v芒n g峄 Hoa Sen

 • C谩c lo岷 s贸ng th么ng d峄g : 5 s贸ng vu么ng, 6 s贸ng vu么ng, 9 s贸ng vu么ng, 13 s贸ng Laphong.
 • 膼峄 d脿y s岷 ph岷﹎ : 0.18 鈥 0.50 mm
 • 膼峄 m岷 : Z050 (ph峄 s啤n 17/5 碌m)
 • M脿u: v芒n g峄
膼峄 D脌Y 膼VT GI脕 T脭N V脗N G峄
4 zem 00 m 75.000
4 zem 50 m 81.000
5 zem 00 m 92.000

B谩o gi谩 t么n s贸ng ng贸i Hoa Sen

膼峄 d脿y + tr峄峮g l瓢峄g + m脿u s岷痗 膼啤n gi谩 VN膼/m
4.5 zem (3.96kg) 鈥 膽峄 t瓢啤i 鈥 膽峄 膽岷璵 115.000
5.0 zem (4.44kg) 鈥 膽峄 t瓢啤i 鈥 膽峄 膽岷璵 127.000
4.5 zem (3.96kg) 鈥 X谩m l么ng chu峄檛 115.000
5.0 zem (4.44kg) 鈥 X谩m l么ng chu峄檛 127.000

B谩o gi谩 t么n la ph么ng 13 s贸ng

膼峄 d脿y + tr峄峮g l瓢峄g 膼啤n gi谩 VN膼/m
2.0 zem (1.78kg) 48.000
2.2 zem (1.97kg) 52.000
2.0 zem (1.78kg) 鈥 xanh lam 51.000
2.2 zem (1.80kg) 鈥 v芒n g峄 n芒u 58.000
2.5 zem (2.08kg) 鈥 xanh ng峄峜 62.000

Ghi ch煤 b谩o gi谩 t么n Hoa Sen tr锚n

 • Gi谩 t么n Hoa Sen tr锚n 膽茫 bao g峄搈 10% VAT
 • Mi峄卬 ph铆 v岷璶 chuy峄僴 t岷 C峄 Chi, Tphcm, 膽啤n h脿ng l峄沶
 • H脿ng nh脿 m谩y, c贸 gi岷 t峄 xu岷 x峄 r玫 r脿ng, b岷 h脿nh 10 膽岷縩 20 n膬m
 • C贸 xu岷 h贸a 膽啤n 膽峄
 • C贸 hoa h峄搉g, chi岷縯 kh岷

B岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen c岷璸 nh岷璽

Kho th茅p mi峄乶 nam th瓢峄漬g xuy锚n c岷璸 nh岷璽聽B岷g b谩o gi谩 t么n c谩c lo岷

Do s峄ヽ ti锚u th峄 r峄檔g r茫i v脿 t霉y v脿o th峄漣 膽i峄僲 m脿 gi谩 c岷 t么n Hoa Sen s岷 chuy峄僴 bi岷縩 th岷 th瓢峄漬g. Kh谩ch h脿ng c贸 th峄 truy c岷璸 v脿o website b锚n d瓢峄沬 膽峄 c贸 th峄 tham kh岷 b岷g b谩o gi谩 t么n hoa sen nhanh ch贸ng nh岷.

Kho th茅p Mi峄乶 Nam c岷璸 nh岷璽 b岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen

B岷G B脕O GI脕 T脭N 9 S脫NG VU脭NG 鈥 5 S脫NG VU脭NG 鈥 13 S脫NG LA PH脭NG 鈥 T脭N C脕CH NHI峄員 鈥 T脭N CLIPLOCK

C脭NG TY TNHH S脕NG CHINH
膼峄媋 ch峄 1: S峄 43/7B Phan V膬n 膼峄慽, 岷 Ti峄乶 L芒n, B脿 膼i峄僲, H贸c M么n
膼峄媋 ch峄 2: S峄 260/55 膽瓢峄漬g Phan Anh, Hi峄噋 T芒n, T芒n Ph煤, HCM
膼峄媋 ch峄 3 (Kho h脿ng): S峄 287 Phan Anh, B矛nh Tr峄 膼么ng, B矛nh T芒n, HCM
膼i峄噉 tho岷: 0909.936.937 鈥 0975.555.055 鈥 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com 鈥 Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ng芒n h脿ng: 19898868 t岷 ng芒n h脿ng ACB t岷 PGD L农y B谩n B铆ch
LO岷營 T脭N聽 NH脌 CUNG C岷聽 膼峄 D脌Y聽 膼茽N GI脕聽 LO岷營 T脭N聽 NH脌 CUNG C岷聽 膼峄 D脌Y聽 膼茽N GI脕聽
T脭N L岷燦H M脌U聽 HOA SEN聽 2.5 64000 T脭N L岷燦H TR岷甆G聽聽 HOA SEN聽 2.5 63000
3 72500 3 71500
3.5 83000 3.5 82000
4 91000 4 90000
4.5 101000 4.5 100000
5 110000 5 109000
T脭N C脕CH NHI峄員 D脕N PE x 10 LI HOA SEN聽 2.5 83000 T脭N C脕CH NHI峄員 膼峄 PU 20mm+ Gi岷 B岷 HOA SEN聽 2.5 112000
3 95500 3 124500
3.5 106000 3.5 135000
4 114000 4 143000
4.5 124000 4.5 153000
5 133000 5 162000
QU脻 KH脕CH H脌NG VUI L脪NG LI脢N H峄 HOTLINE 0909 936 937 膼峄 BI岷綯 NHANH NH岷, CH脥NH X脕C NH脗T V脌 CHI岷綯 KH岷 CAO NH岷 V峄 M岷禩 H脌NG!

Xem chi ti岷縯 h啤n:聽B岷g b谩o gi谩 t么n Kliplock | B岷g b谩o gi谩 t么n Vi峄噒 Nh岷璽 | B岷g b谩o gi谩 T么n L岷h

C谩c lo岷 t么n Hoa Sen

T么n hoa sen v峄沬 vi峄嘽 膽岷 t瓢 v脿o d芒y chuy峄乶 s岷 xu岷 hi峄噉 膽岷, theo quy tr矛nh kh茅p k铆n聽n锚n ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎ t峄憈, c贸 膽峄 b峄乶 cao, 膽谩p 峄﹏g c谩c ti锚u chu岷﹏ quy 膽峄媙h trong n瓢峄沜 v脿 qu峄慶 t岷. T么n hoa sen gi煤p c谩c c么ng tr矛nh tr峄 n锚n ho脿n thi峄噉 v脿 b峄乶 v峄痭g h啤n.

V峄 t铆nh th岷﹎ m峄,聽s岷 ph岷﹎ t么n hoa sen r岷 膽a dang v峄 m脿u s岷痗, k铆ch th瓢峄泃 v脿 膽峄 d脿y. Nh峄 膽贸 kh谩ch h脿ng r岷 thu岷璶 ti锚n trong vi峄嘽 ch峄峮 l峄盿 膽瓢峄 s岷 ph岷﹎ t么n ph霉 h峄 v峄沬 c么ng tr矛nh c峄 m矛nh.

V峄 膽峄 an to脿n,聽S岷 ph岷﹎ t么n hoa sen 膽瓢峄 膽岷 t瓢 nhi峄乽 trang thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 v脿 ti锚n ti岷縩 nh岷. M峄峣 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g cho ra th峄 tr瓢峄漬g 膽峄乽 th么ng qua c谩c quy tr矛nh ki峄僲 tra nghi锚m ng岷穋, v矛 v岷瓂 s岷 ph岷﹎ lu么n th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g. S峄 d峄g t么n hoa sen 膽峄 l峄 nh脿 hay m峄 膽铆ch kh谩c 膽峄乽 膽em 膽岷縩 s峄 an to脿n v脿 b锚n v峄痭g l芒u d脿i.

峄╪g d峄g c峄 t么n Hoa Sen

V矛 nh峄痭g 膽岷穋 t铆nh v么 c霉ng n峄昳 b岷璽 c峄 v岷璽 li峄噓 膽茫 n锚u ra b锚n tr锚n m脿 s岷 ph岷﹎ t么n Hoa Sen c峄 doanh nghi峄噋 c贸 ti岷縩g t岷 khu v峄眂 膼么ng Nam 脕 lu么n 膽瓢峄 ng瓢峄漣 d霉ng 峄﹏g d峄g trong 膽a d岷g chuy锚n ng脿nh.

鈥 Chuy锚n ng脿nh x芒y d峄眓g d芒n d峄g: l脿m v谩ch, m谩ng x峄慽, nh脿 th茅p ti峄乶 ch岷, l峄 m谩i, 峄憂g th么ng gi贸, c峄璦 cu峄憂, t岷 膽峄 s脿n, v.v.

鈥 Chuy锚n ng脿nh c么ng nghi峄噋 么 t么: khung 么 t么, th霉ng 么 t么, v.v.

鈥 Chuy锚n ng脿nh c啤 膽i峄噉, 膽i峄噉 l岷h: t峄 l岷h, v峄 m谩y t铆nh, m谩y gi岷穞, v.v.

鈥 Chuy锚n ng脿nh th峄 c么ng m末 ngh峄.

T峄 nh峄痭g 峄﹏g d峄g thi岷縯 th峄眂 trong 膽峄漣 s峄憂g v脿 s岷 xu岷 c农ng nh瓢 nhi峄乽 瓢u 膽i峄僲 n峄昳 tr峄檌, t么n Hoa Sen l脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 瓢u ti锚n l峄盿 ch峄峮 s峄 m峄檛 t岷 khu v峄眂 Ch芒u 脕 n贸i chung v脿 th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam n贸i ri锚ng.

T么n Hoa Sen tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c贸 nh峄痭g lo岷 n脿o?

T么n Hoa Sen c贸 r岷 nhi峄乽 m岷穞 h脿ng c贸 th峄 k峄 膽岷縩 nh瓢 sau:

鈥撀犅犅犅犅犅 T么n l岷h;

鈥撀犅犅犅犅犅 T么n l岷h m脿u;

鈥撀犅犅犅犅犅 T么n k岷絤;

鈥撀犅犅犅犅犅 T么n k岷絤 m脿u;

鈥撀犅犅犅犅犅 T么n m脿u v芒n g峄 (v脿ng, n芒u);

鈥撀犅犅犅犅犅 Ngo脿i ra c貌n m峄檛 s峄 m岷穞 h脿ng nh瓢 T么n m脿u Clear, T么n m脿u nh谩m Wrinkle, T么n ph峄 s啤n PVDF ch岷 l瓢峄g cao.

L媒 do n锚n ch峄峮 T么n Hoa Sen?

聽路聽聽聽聽聽聽S岷 ph岷﹎ b谩n 膽煤ng gi谩:

T岷璸 膽o脿n Hoa Sen c么ng khai gi谩 b谩n t岷 c谩c Chi nh谩nh/膼岷 l媒 ph芒n ph峄慽 ch铆nh th峄ヽ c峄 T岷璸 膽o脿n, v脿 lu么n cam k岷縯 b谩n 膽煤ng gi谩

路聽聽聽聽聽聽S岷 ph岷﹎ 膽岷 b岷 膽煤ng ch岷 l瓢峄g:

T岷璸 膽o脿n Hoa Sen lu么n ti锚n phong 膽岷 t瓢 h峄 th峄憂g d芒y chuy峄乶 thi岷縯 b峄 hi峄噉 膽岷 v脿 峄﹏g d峄g c么ng ngh峄 m峄沬 v脿o s岷 xu岷. Nh峄 h峄 th峄憂g d芒y chuy峄乶, c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷, c谩c s岷 ph岷﹎ c峄 T岷璸 膽o脿n Hoa Sen lu么n 膽岷 ch岷 l瓢峄g cao, 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 c谩c ti锚u chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g trong n瓢峄沜 v脿 qu峄慶 t岷.

B锚n c岷h 膽贸, s岷 ph岷﹎ T么n Hoa Sen lu么n th峄 hi峄噉 膽岷 膽峄 c谩c th么ng tin v峄 s岷 ph岷﹎ v脿 th么ng s峄 ti锚u chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g, cam k岷縯 cung c岷 cho kh谩ch h脿ng s岷 ph岷﹎ 膽煤ng ch岷 l瓢峄g v峄沬 gi谩 c岷 h峄 l媒 nh岷. V峄沬 nh峄痭g n峄 l峄眂 kh么ng ng峄玭g trong vi峄嘽 n芒ng cao ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎, T岷璸 膽o脿n Hoa Sen 膽茫 li锚n t峄 nhi峄乽 n膬m li峄乶 膽岷 gi岷 th瓢峄焠g Ch岷 l瓢峄g Qu峄慶 gia, Th瓢啤ng hi峄噓 Qu峄慶 gia, v脿 膽茫 c贸 m岷穞 t岷 h啤n 70 qu峄慶 gia v脿 v霉ng l茫nh th峄, trong 膽贸 c贸 c谩c th峄 tr瓢峄漬g xu岷 kh岷﹗ kh贸 t铆nh nh瓢 Ch芒u M峄, Ch芒u 脗u, 脷c, Dubai鈥脿 tr峄 th脿nh m峄檛 th瓢啤ng hi峄噓 膽谩ng tin c岷瓂 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜.

路聽聽聽聽聽聽S岷 ph岷﹎ 膽煤ng ti锚u chu岷﹏:

Nh峄 quy tr矛nh s岷 xu岷 kh茅p k铆n, h峄 th峄憂g d芒y chuy峄乶 v脿 c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷 b岷璫 nh岷 th岷 gi峄沬, c谩c s岷 ph岷﹎ T么n Hoa Sen 膽茫 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 nhu c岷 kh岷痶 khe v峄 ti锚u chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g qu峄慶 t岷 nh瓢 ASTM A792 c峄 Hoa K峄, AS 1397 c峄 脷c, JIS G 3321 c峄 Nh岷璽 B岷, MS 1196 c峄 Malaysia, EN 10346 c峄 Ch芒u 脗u (膽峄慽 v峄沬 t么n l岷h) hay ti锚u chu岷﹏ JIS G 3322 c峄 Nh岷璽 B岷, ASTM A755 c峄 M峄 (膽峄慽 v峄沬 t么n l岷h m脿u) v脿 r岷 nhi峄乽 nh峄痭g b峄 ti锚u chu岷﹏ kh岷痶 khe t岷 c谩c th峄 tr瓢峄漬g xu岷 kh岷﹗ kh贸 t铆nh kh谩c.

路聽聽聽聽聽聽S岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 b岷 h脿nh:

T岷璸 膽o脿n Hoa Sen cam k岷縯 r岷眓g s岷 ph岷﹎ t么n l岷h, t么n l岷h m脿u v脿 t么n k岷絤 m脿u mang th瓢啤ng hi峄噓 T么n Hoa Sen 膽瓢峄 b谩n 膽峄 l峄 m谩i v脿 v谩ch 峄憄 s岷 kh么ng b峄 th峄g d峄檛 do 岷h h瓢峄焠g c峄 膽i峄乽 ki峄噉 th峄漣 ti岷縯 th么ng th瓢峄漬g sau khi giao h脿ng v脿 膽瓢峄 b岷 h脿nh t峄 10 鈥 20 n膬m.

路聽聽聽聽聽聽D峄媍h v峄 t峄憈:

Khi mua c谩c s岷 ph岷﹎ c峄 Hoa Sen, ngo脿i vi峄嘽 膽瓢峄 s峄 h峄痷 s岷 ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g t峄憈, 膽瓢峄 s岷 xu岷 tr锚n d芒y chuy峄乶 c么ng ngh峄 ti锚n ti岷縩, Anh/Ch峄 c貌n c贸 膽瓢峄 ch铆nh s谩ch gi谩 瓢u 膽茫i, c么ng t谩c ch膬m s贸c kh谩ch h脿ng chu 膽谩o v脿 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 t瓢 v岷, h峄 tr峄 nhi峄噒 t矛nh, chuy锚n nghi峄噋 c峄 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n b谩n h脿ng v峄沬 h峄 th峄憂g h啤n 100 Chi nh谩nh/膼岷 l媒 ph芒n ph峄慽 ch铆nh th峄ヽ tr岷 r峄檔g kh岷痯 c岷 n瓢峄沜, 膽岷 b岷 nhu c岷 c峄 Anh/Ch峄 膽瓢峄 膽谩p 峄﹏g trong th峄漣 gian nhanh nh岷.

C谩ch ki峄僲 tra 膽峄 d脿y c峄 t岷 t么n?

聽膼峄 ki峄僲 tra 膽峄 d脿y t岷 t么n, Qu媒 kh谩ch h脿ng c贸 th峄 s峄 d峄g c谩c c谩ch sau:

鈥撀犅犅犅犅犅 S峄 d峄g thi岷縯 b峄 膽o Palmer 膽峄 膽o 膽峄 d脿y: 膼o t岷 铆t nh岷 3 膽i峄僲 kh谩c nhau tr锚n t岷 t么n, so s谩nh 膽峄 d脿y b矛nh qu芒n c谩c 膽i峄僲 膽o so v峄沬 膽峄 d脿y c么ng b峄 c峄 nh脿 s岷 xu岷.

鈥撀犅犅犅犅犅 S峄 d峄g ph瓢啤ng ph谩p c芒n t岷 t么n 膽峄 ki峄僲 tra 膽峄 d脿y: C芒n kh峄慽 l瓢峄g (kg) tr锚n 1 m茅t t么n m岷, so s谩nh k岷縯 qu岷 v峄沬 t峄 tr峄峮g l媒 thuy岷縯 (kg/m). T峄 tr峄峮g l媒 thuy岷縯 膽瓢峄 t铆nh nh瓢 sau:

膼峄慽 v峄沬 th茅p n峄乶 (Th茅p n峄乶 c谩n ngu峄檌):

路聽聽聽聽聽聽T峄 tr峄峮g th茅p n峄乶聽(kg/m) =聽膼峄 d脿y th茅p n峄乶聽(mm) x聽Kh峄 r峄檔g聽(mm) x聽Kh峄慽 l瓢峄g ri锚ng c峄 th茅p聽(0.00785 kg/cm3)

膼峄慽 v峄沬 t么n k岷絤/t么n l岷h (s峄 d峄g th茅p n峄乶 c谩n ngu峄檌):

T峄 tr峄峮g t么n k岷絤/t么n l岷h聽(kg/m) =聽T峄 tr峄峮g th茅p n峄乶聽+聽Kh峄慽 l瓢峄g l峄沺 m岷.

Trong 膽贸: Kh峄慽 l瓢峄g l峄沺 m岷 (kg/m) = (L瓢峄g m岷 (g/m2) x kh峄 t么n (mm)/1000)/1000

膼峄慽 v峄沬 t么n k岷絤 m脿u/t么n l岷h m脿u (s峄 d峄g th茅p n峄乶 c谩n ngu峄檌):

路 聽 聽 聽T峄 tr峄峮g t么n k岷絤 m脿u/t么n l岷h m脿u聽(kg/m) =聽T峄 tr峄峮g t么n k岷絤/t么n l岷h聽+聽T峄昻g kh峄慽 l瓢峄g l峄沺 s啤n聽(s啤n m岷穞 ch铆nh + s啤n m岷穞 l瓢ng)

Trong 膽贸:T峄昻g kh峄慽 l瓢峄g l峄沺 s啤n (S啤n m岷穞 ch铆nh + S啤n m岷穞 l瓢ng) = T峄昻g 膽峄 d脿y l峄沺 s啤n x 0.0016 kg x (kh峄 t么n (mm)/1000)鈥

L瓢u 媒:聽T峄 tr峄峮g th峄眂 t岷 ch岷 nh岷璶 膽瓢峄 l脿 t峄 tr峄峮g c贸 dung sai tu芒n theo Quy 膽峄媙h dung sai t峄 tr峄峮g c峄 nh脿 s岷 xu岷.

膼峄媋 ch峄 c岷璸 nh岷璽 b岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen uy t铆n

Hi峄噉 t岷 Tphcm c贸 r岷 nhi峄僽 c啤 s峄 ph芒n ph峄慽 t么n Hoa Sen v脿 c么ng ty S谩ng Chinh l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽岷 l媒 ch铆nh h茫ng c峄 T么n Hoa Sen.

Ch煤ng t么i l脿 膽岷 l媒 c岷 1 c峄 c么ng ty T么n Hoa Sen ch铆nh v矛 th岷 lu么n c贸 膽瓢峄 s岷 ph岷﹎ t么n c贸 gi谩 h峄 l媒 nh岷.

C么ng ty ch煤ng t么i cung c岷 t么n Hoa Sen 膼煤ng zem 膽煤ng gi谩

膼o 膽峄 d脿y t岷 t么n t岷 n啤i thu mua v脿 n啤i giao h脿ng ch铆nh x谩c.

D峄媍h v峄 giao h脿ng nhanh ch贸ng

C么ng ty th瓢峄漬g xuy锚n c岷璸 nh岷璽 b岷g b谩o gi谩 t么n Hoa Sen uy t铆n v脿 c岷璸 nh岷璽.

Ngo脿i ra c么ng ty ch煤ng t么i c农ng cung c岷 gi谩 th茅p h矛nh, gi谩 th茅p i, gi谩 th茅p h峄檖, gi谩 x脿 g峄, gi谩 c谩c lo岷 v岷璽 li峄噓 kh谩c

C么ng Ty TNHH S谩ng Chinh

Ch煤ng t么i chuy锚n cung c岷 c谩c lo岷 s岷痶, th茅p, t么n h脿ng ch铆nh h茫ng v峄沬 gi谩 c岷 瓢u 膽茫i nh岷 th峄 tr瓢峄漬g.

Tr峄 s峄 ch铆nh: S峄 43/7b Phan V膬n 膼峄慽, 岷 Ti峄乶 L芒n, B脿 膼i峄僲, H贸c M么n, TPHCM.ho岷穋 qua聽b岷 膽峄.

Chi nh谩nh 1: 46/1 khu ph峄 5 鈥 s峄 6 鈥 Ph瓢峄漬g Linh T芒y 鈥 Th峄 膼峄ヽ

Chi nh谩nh 2: 33D Thi锚n H峄 D瓢啤ng 鈥 Ph瓢峄漬g 1 鈥 G貌 V岷

Chi nh谩nh 3: 16F 膼瓢峄漬g 53, Ph瓢峄漬g T芒n Phong, Qu岷璶 7

Chi nh谩nh 4: 75/71 L媒 Th谩nh T么ng 鈥 Ph瓢峄漬g T芒n Th峄沬 H貌a 鈥 Qu岷璶 T芒n ph煤

Chi nh谩nh 5: 3/135, 岷 B矛nh Thu岷璶 1 鈥 X茫 Thu岷璶 Giao, Huy峄噉 Thu岷璶 An, Thu岷璶 Giao, Thu岷璶 An, B矛nh D瓢啤ng

Hotline: 0907 137 555 鈥 0949 286 777

Mail:聽thepsangchinh@gmail.com

Website:聽khothepmiennam.vn聽鈥撀tonthepsangchinh.vn

Ngu峄搉 tham kh岷: https://911pro.net/bang-bao-gia-ton-hoa-sen-hom-nay/

B脿i vi岷縯 li锚n quan